29.01.2016.

Компјутерски мрежиКОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ
1. Два или повеќе меѓусебно поврзани компјутери претставуваат компјутерска мрежа.
2. Компјутерите се поврзуваат во мрежа за да можат брзо и едноставно да разменуваат податоци и да користат заеднички програми.
3. Според меѓусебната оддалеченост КМ ги делиме на:
LAN – мала компјутерска мрежа
MAN – градска компјутерска мрежа
WAN – голема компјутерска мрежа
INTERNET – светска компјутерска мрежа
4. Уреди за поврзување на компјутерите во мрежа се:
- мрежна картичка (жична и безжична)
- рутер (жичен и безжичен)
- телефонски кабли
- сателитски антени
- оптички кабли
- подводни (трансокеански) кабли