27.09.2015.

Пополни го дијаграмот и одговори ги прашањата и провери го своето знаење за Темата: ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА