29.11.2015.

ПРОВЕРИ ГО ЗНАЕЊЕТО ЗА ФОЛДЕРИ И ФАЈЛОВИ

РЕШЕНИЕ: 
1. c  2. c  3. c  4. c   5. b   6. c   7. b  8. b  9.b   10.c  11.c  12.b   
13.new, cut, copy, paste, rename, delete  14. cut, copy, paste, delete    15. new, rename   16. c

18.11.2015.

Активности со фолдери и фајловиПРАВИЛА ЗА АКТИВНОСТИ СО ФОЛДЕРИ 

1. На иста локација ( во еден фолдер  )НЕ МОЖЕ да има два фолдера со потполно исто име. Оперативниот систем во тој случај ќе му додели ознака на вториот фолдер за да се разликуваат или нема да го дозволи креирањето.

3. Оперативниот систем ги смета за исти имињата на фолдерите без разлика дали се напишани со мали или големи букви : МАМА = мама

2. На различни локации може да се направат фолдери со исто име.

4. Копирање, отсекување или бришење може да се прави истовремено на повеќе фолдери ако тие претходно се селектираат. Несоседни фолдери се селектираат со притиснато копче од тастатурата CTRL.

04.11.2015.

ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ


НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ


  • На еден компјутер може да има повеќе од еден оперативен систем. Во тој случај по вклучување на компјутерот корисникот може да избере со кој оперативен систем ќе работи.
  • Кај некои оперативни системи еден корисник може да има повеќе работни површини за разни потреби.
  • На еден оперативен систем може да се најавуваат повеќе корисници.
  • Оперативниот систем овозможува паралелна работа со повеќе програми.

28.10.2015.

Повторуваме за ХАРДВЕР и СОФТВЕР - прашања + чек листа
1. Компјутерски систем е целина од _____________________ и ________________________.
2. Софтвер се:
a. ЦД то и ДВД то
б. Деловите на компјутерот
в. компјутерските програми
3. Централен уред кај компјутерот е :
А. Мониторот     б. Тастатурата       в. Кукиштето
4. Централен уред во кукиштето е :
а. Напојувањето         б. Графичката картица                      в. Матичната плоча
 Централен дел на матичната плоча е ___________________.
5. Наброј три уреди кај компјутерот преку кои се внесуваат податоци: ______________________________________
______________________________________________________
6. На кои два начина може да се поврзуваат периферните уреди со кукиштето?
____________________________ и ___________________________
7. Каков уред е печатарот, влезен или излезен?___________________________________.
8. Наброј ги најважните три дела кои се поставени на матичната плоча:
1. ________________________   2. _____________________
3. ______________________
9. Што работи процесорот?
А. Извршува програми и обработува податоци
Б. Чува податоци и програми   В. Прикажува податоци и програми
10. Податоците со кои во моментот работиме на компјутерот се чуваат во:
А. Хард дискот           Б. РАМ меморијата
В. Мониторот                  Г. тастатурата
11. Хард дискот поставен во кукиштето е:
а. мемориски уред од кој може САМО да се читаат податоци
б.  мемориски уред за трајно чување на податоци и програми
в. Мемориски уред за привремено чување на податоци и програми
12. При исклучување на компјутерот од струја кој од мемориските уреди во компјутерот
се брише:  __________________________________
не се брише: _________________________________
13. Наброј три мемориски уреди за пренос на податоци и програми! _________________________________
14. Податоците со кои работи процесорот може директно да ги земе само од:
А. Тастатурата
Б. РАМ меморијата
В. напојувањето
Г. микрофонот
15. Дополни:
1B =_____b     1 GB=1024 ____   1b=_____ или _____
Заокружи што е точно: 1042 KB e помало  поголемо  еднакво на 1 MB
16. Што претставуваат компјутерски програми за компјутерот?
______________________________________________________________________________________
17. Луѓето што пишуваат компјутерски програми се викаат __________________ а програмите ги пишуваат на некој __________________јазик.
18. Наброј 3 кориснички – апликативни програми:
______________________________________________________________________________________
19. Програмата која мора да се стартува (уклучи) прва за да може корисникот да работи на компјутерот е:
А. Неговата омилена компјутерска игра
Б. Оперативниот систем (на пр. Windows)
В. Програмата за разковор Скајп
20. Што се тоа пиратски програми?
а.  Програми кои се бесплатни
б. Програми кои се продаваат (користат) без дозвола од авторот
в. Програми кои се купуваат од авторот преку Интернет
21. Првата компјутерска игра во светот била направена за:
а. Персонален компјутер    б. телевизор
в. Голем компјутер
22. Што мора да знае играчот за правилно да игра компјутерска игра?
a.     брзо да клика
b.     правилата и целта на играта
c.     да користи џојстик
23. Првите компјутерски игри за персонални компјутери биле:
а. Возење кола     б. Текстуални авантури
в. Со карти                  г. шах26.10.2015.

Повторуваме за хардверки делови на компјутерот и "СКЛОПИВМЕ" КОМПЈУТЕР :)

Требаше да повторуваме за хардверските делови кај компјутерот и....
За да не ни биде досадно брзо се снајдовме со тоа што го имавме во училница- лист од стар календар, лепенки - потсетници, жолт лист самолеплива хартија, ножички, селотејп....
- Го залепивме листот од календар на табла ..околу него ги наредивме лепенките и почнавме...еден по еден или кој сака ..или па кој знае  :) 
Од делови "склопивме"компјутер
 Не дека не грешевме ама беше интересно и на крај УСПЕАВМЕ.. а грешките ке си ги памтиме и нема да ги повторуваме ..барем за некое време.

13.10.2015.

Хардверски делови во КУКИШТЕТО

Голема благодарност за помошта и поддршката при снимањето на видеото до моите ученици од осмо одделение: Петар, Михаил и Виктор. (Имавме маааалку трема....)


27.09.2015.

Пополни го дијаграмот и одговори ги прашањата и провери го своето знаење за Темата: ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА