29.11.2015.

ПРОВЕРИ ГО ЗНАЕЊЕТО ЗА ФОЛДЕРИ И ФАЈЛОВИ

РЕШЕНИЕ: 
1. c  2. c  3. c  4. c   5. b   6. c   7. b  8. b  9.b   10.c  11.c  12.b   
13.new, cut, copy, paste, rename, delete  14. cut, copy, paste, delete    15. new, rename   16. c

18.11.2015.

Активности со фолдери и фајловиПРАВИЛА ЗА АКТИВНОСТИ СО ФОЛДЕРИ 

1. На иста локација ( во еден фолдер  )НЕ МОЖЕ да има два фолдера со потполно исто име. Оперативниот систем во тој случај ќе му додели ознака на вториот фолдер за да се разликуваат или нема да го дозволи креирањето.

3. Оперативниот систем ги смета за исти имињата на фолдерите без разлика дали се напишани со мали или големи букви : МАМА = мама

2. На различни локации може да се направат фолдери со исто име.

4. Копирање, отсекување или бришење може да се прави истовремено на повеќе фолдери ако тие претходно се селектираат. Несоседни фолдери се селектираат со притиснато копче од тастатурата CTRL.

04.11.2015.

ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ


НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ


  • На еден компјутер може да има повеќе од еден оперативен систем. Во тој случај по вклучување на компјутерот корисникот може да избере со кој оперативен систем ќе работи.
  • Кај некои оперативни системи еден корисник може да има повеќе работни површини за разни потреби.
  • На еден оперативен систем може да се најавуваат повеќе корисници.
  • Оперативниот систем овозможува паралелна работа со повеќе програми.